[ FISCAAL RECHT ]
20/51 Personenbelasting grondige snelcursus
De uitvoering van de Zesde Staatshervorming heeft gezorgd voor een grondige
wijziging van het stelsel van de personenbelasting. De alleenheerschappij van de
federale overheid over deze belasting is sindsdien doorbroken. De Gewesten
hebben voortaan de bevoegdheid om eigen belastingverminderingen, maar ook
eigen vermeerderingen in te voeren. Dit uit zich in drie verschillende aangiftes in
de personenbelasting, één voor elk gewest (Vlaanderen, Brussel en Wallonië)
Vooral op het vlak van de fiscaliteit van de eigen woning en de woonkredieten
dienen zich nieuwe denkpatronen aan.

Een update van de principes die de onroerend goed fiscaliteit beheersen, dringt
zich bijgevolg op. Ook op het vlak van de fiscaliteit van de opbrengsten van
beleggingen en andere roerende inkomsten zijn er belangrijke ontwikkelingen te
vermelden, vooral onder invloed van Europese regelgeving en rechtspraak.

Nieuwe inzichten zijn er ook permanent over de beroepsinkomsten (winsten,
baten, werknemers of bedrijfsleiders), de belastbare voordelen van alle aard,
naast de vrijgestelde sociale voordelen en kostenvergoedingen. Aansluitend volgt
een geactualiseerd overzicht van de aftrekbare beroepskosten.

Tenslotte wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de personenbelasting
wordt berekend. Van jaar tot jaar verdient de berekening van de belasting meer
aandacht, omdat uitgaven die voorheen van het belastbaar inkomen werden
afgetrokken meer en meer worden omgezet in een vermindering van de belasting.
De recente Staatshervorming heeft ervoor gezorgd dat de lijst van de
belastingverminderingen nog wat langer wordt.

Gespreid over een periode van 17 weken krijgt u een grondig en gestructureerd
overzicht van de huidige wetgeving die de personenbelasting beheerst


Op 14/12/2020 te Brussel
FHS
Stormstraat 2
1000 Brussel

Aanvang 09:00 - Duurtijd 7h - Prijs : seminarie afhankelijk
Met medewerking van : Pieter Debbaut, Maurice De Mey, Nathalie Nimmegeers

Ingericht door : Fiscale Hogeschool (FHS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Amy Vanden Bossche
Tel : 02 210 13 40 - Fax : 02 217 64 12
E-mail : amy.vandenbossche@fhs.be
- URL : http://www.fhs.be