[ VENN. RECHT ]
20/53 Vennootschapsrecht grondige snelcursus
Het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen (wet 23 maart 2019, BS 4
april 2019) is op 1 mei 2019 in werking getreden. Reeds bestaande
vennootschappen zullen vanaf 1 januari 2020 aan de nieuwe wetgeving
onderworpen worden, tenzij zij er reeds eerder voor kiezen (opt-in). De statuten
van de huidige vennootschappen moeten uiterlijk op 1 januari 2024 in
overeenstemming zijn met het nieuwe WVV.

Deze nieuwe wetgeving verandert het bestaande vennootschapsrecht
fundamenteel:

- Beperking van het aantal vennootschapsvormen

- de intrede van de kapitaalloze BV

- loskoppeling van stemrecht en winstaandeel

- (relatieve) beperking van de bestuurdersaansprakelijkheid

- procedures en quota voor het bijeenroepen van algemene vergaderingen

- de geschillenregeling (uitsluiting en uittreding)

- . . .

Een aantal bepalingen zullen dwingend van aard zijn, zoals de liquiditeits- en
solvabiliteitstest bij een uitkering van dividenden of de geschillenregeling. Voor
andere bepalingen zullen de statuten een afwijkende regeling kunnen bevatten.

Ook het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het WVV verscheen op 30 april in
het Belgisch Staatsblad.

Daarmee kan het nieuwe Wetboek in de praktijk worden geïmplementeerd.

Tijdens deze cyclus van 10 lessen behandelen de docenten het nieuwe
vennootschapsrecht volledig. Daarbij zal de indeling van het wetboek als leidraad
dienen. Steeds wordt, daar waar nodig, de link naar de overgangsmaatregelen
gelegd. De volgende grote blokken zullen gedurende één of meerdere lessen
worden toegelicht:

- algemene bepalingen

- de BV

- de Coöperatieve vennootschap en de (i) vzw

- de NV

- de maatschap, VOF, de stichting en commanditaire vennootschap

- de bestuurdersaansprakelijkheid

- conflicten en geschillenregeling

- herstructurering – omzetting van vennootschappen - ontbinding


Op 07/12/2020 te Fhs
Stormstraat 2
1000 Brussel

Aanvang 18:00 - Duurtijd 3,5h - Prijs : EUR900 voor de hele reeks
Met medewerking van : W. Goossens, P. Mulliez, D. Demarez, J. Roseleth, P. Huybrechts, N. Hallemeesch, B.
Spitaels, E. Spruyt

Ingericht door : Fiscale Hogeschool (FHS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Amy Vanden Bossche
Tel : 02 210 13 40 - Fax : 02 217 64 12
E-mail : amy.vandenbossche@fhs.be
- URL : http://www.fhs.be