[ FISCAAL RECHT ]
Lokale belastingen : een (on) wettelijke financiële last ?
Vindt u de weg nog in het kluwen van allerhande lokale belastingen?

Naast de opcentiemen in de PB kunnen gemeenteraden en provincieraden eigen
belastingen heffen op basis van de toegekende fiscale autonomie.

Echter deze autonomie is beperkt, niet alleen binnen de grenzen van de gemeente
maar ook op grond van de Grondwet en een aantal wettelijke bepalingen. De
vraag is dan ook: kan de gemeente op alles belastingen heffen? Hoe ontstaan
gemeentebelastingen? We denken hierbij aan de verkrotting en leegstand
gebouwen, belasting op afval, milieu, water verontreiniging, elektriciteit en gas, ...

Als u als belastingplichtige een aanslag krijgt en u bent er niet mee akkoord, op
welke wijze kunt u deze betwisten.

Omschrijving
Tijdens dit seminarie wordt op praktische wijze toegelicht hoe op eenvoudige wijze
een lokale belasting op zijn wettelijkheid kan worden gecontroleerd en wat kan
worden ondernomen wanneer deze belasting niet correct blijkt te zijn.

Lokale belastingen zijn soms in strijd met algemene rechtsbeginselen, soms
worden fouten gemaakt bij de incohiering of is de berekeningsbasis niet correct.

In de praktijk wordt er weinig aandacht aan besteed. Nochtans kunnen lokale
belastingen op basis van een aantal tips en tricks eenvoudig worden
gecontroleerd.

Programma
U krijgt een passend antwoord op de volgende vragen

Is het belastingreglement tijdig gepubliceerd?
Is het belastingreglement niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel?
Mag de gemeente of provincie wel belastingen heffen?
Is de belasting correct berekend?
Staan alle gegevens op het aanslagbiljet?
Kan een belasting worden betwist als ze reeds werd betaald of moet een belasting
worden betaald vooraleer ze wordt betwist?
Bij wie moet een bezwaarschrift worden ingediend en aan welke voorwaarden
moet een bezwaarschrift voldoen?


Op 07/12/2020 te Zwijnaarde
SBM Gent
Tramstraat 63
9052 Zwijnaarde

Aanvang 19:00 - Duurtijd 3h - Prijs : varieert van EUR 180 tot EUR 255 per sessie van 3 uur
Met medewerking van : Leen Devriese

Ingericht door : SBM - Skills voor Bedrijf en Medewerkers (SBM)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Greet Polfliet
Tel : 078/353 653 - Fax :
E-mail : greet.polfliet@sbm.be
- URL : http://www.sbm.be/