[ FISCAAL RECHT ]
De ontbinding en vereffening in het nieuwe WVV
De ontbinding en vereffening onder het WVV
Bij de ontbinding en de vereffening komen tal van vennootschapsrechtelijke, fiscale en boekhoudkundige aspecten kijken. Bovendien is de vereffeningsprocedure ingrijpend hervormd in het nieuwe WVV.

Alvorens deze procedure op te starten is het van belang een inventaris op te maken van de verschillende problematieken die tijdens de procedure zullen opduiken. Zo kan het raadzaam zijn een aantal voorbereidende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de procedure vlot en fiscaal optimaal verloopt.

Dit seminarie behandelt de juridische procedure en de boekhoudkundige en fiscale gevolgen (zowel voor de vennootschap zelf, als voor haar aandeelhouders) van de ontbinding en vereffening van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid, zoals aangepast onder het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een greep uit de behandelde onderwerpen:

- Welke zijn de wijzigingen in de algemene vennootschapsrechtelijke procedure?
- Verschillen tussen vrijwillige en gerechtelijke ontbinding;
- Onder welke voorwaarden en hoe verloopt een ontbinding en vereffening in één akte (de zgn. turboliquidatie)?
- De juridische gevolgen van de samenloop van schuldeisers, de werking van de voorrechten en andere zekerheden van schuldeisers bij de vereffening en de verdeling. Statuut van de kosten en erelonen van de vereffenaar.
- Aansprakelijkheid van de vereffenaar?
- Welke boekingen dringen zich op na ontbinding?
- Kan een vennootschap na ontbinding nog fusioneren?
- Tijdelijk voortbestaan van passieve rechtspersoonlijkheid na afsluiting van de vereffening.
- Wat met een deficitaire vereffening?
- Aandachtspunten op het vlak van de vennootschapsbelasting ten name van de ontbonden vennootschap?
- Liquidatiereserves na liquidatie?
- Wat met de voorheen vrijgestelde reserves?
- Hoe worden voorschotten op de verdeling van het netto-actief behandeld?
- Btw-herzieningen?
- Welke zijn de fiscale gevolgen voor de aandeelhouders, natuurlijke personen of vennootschappen?


Op 24/06/2021 te Gent
WEBINAR
Aanvang 19:00 - Duurtijd 3h - Prijs : zie website http://www.kvabb.be
Met medewerking van : Jos MERTENS

Ingericht door : KONINKLIJKE VERENIGING VAN ACCOUNTANTS EN BOEKHOUDERS VAN BELGIE (KVABB)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot VAN DEN BOSSCHE Ludo
Tel : 0900/10 465 - Fax : 09/231 21 20
E-mail : info@kvabb.org
- URL : http://www.kvabb.be