[ FISCAAL RECHT ]
Contracten met zakepartners in het Verenigd Koninkrijk
Programma
-Kernvraag: wat met bestaande (duur)contracten gesloten voor Brexit en wat met
nieuwe contracten?
Opname van bepaalde clausules om post-Brexit onzekerheid weg te nemen i.f.v.
de nieuwe economische situatie:
Imprevisie- (hard ship) of heronderhandelingsclausules of zgn. ‘material adverse
clauses’. Omdat de Brexit een onredelijke verzwaring van contractuele
verplichtingen met zich kan meebrengen (stijging van kosten, importtarieven,
bijkomende licenties e.d. door toepassing Brits recht) moeten contractpartners de
mogelijkheid hebben om de contractuele voorwaarden te herzien i.f.v. de
gewijzigde economische realiteit.

Beëindiging / ontbinding van de overeenkomsten wanneer verplichtingen te zwaar
worden/zijn.
Overmachtsclausules.
Voortzettingsclausules: geen contractherziening, maar continuïteit van de
bestaande overeenkomst(en).
Wijzigingen in voorwaarden inzake prijsherziening en levering omwille van Brexit.
Beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid bij niet-naleving van de
overeenkomst omwille van Brexit.
Territoriale werking van de overeenkomsten na Brexit, bv. van een niet-
concurrentiebeding (indien EU: uitbreiden naar VK).
Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht/rechtskeuze (na Brexit best binnen de
EU), want EU verordeningen (o.m. Rome I en II) niet meer van toepassing.

-Wat met een eventuele transitieperiode waarin de EU wetgeving op
overeenkomsten van toepassing blijft? Hoe uw strategie bepalen voor toekomstige
contracten in het licht van Brexit risico’s en de verschillende Brexit scenario’s.
- Wat met geregistreerde Uniemerken en -modellen met geldigheid in de EU of
andere intellectuele eigendomsrechten? Volgens Brexit-ontwerpakkoord: omzetting
in nationale merken en modellen geregistreerd in het VK.
-Specifieke topics


Op 12/09/2019 te Antwerpen
Portilog
Brouwersvliet 33
2000 Antwerpen

Aanvang 13:30 - Duurtijd 3h - Prijs : varieert van EUR 180 tot EUR 255 per sessie van 3 uur
Met medewerking van : Sander Vanderheyde
Jeroen Villé

Ingericht door : SBM - Skills voor Bedrijf en Medewerkers (SBM)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Greet Polfliet
Tel : 078/353 653 - Fax :
E-mail : greet.polfliet@sbm.be
- URL : http://www.sbm.be/