[ SOCIAAL RECHT ]
Tijdskrediet en thematische verloven: een stand van zaken
Om werknemers uit de privésector de kans te bieden hun beroeps- en
privéleven beter op elkaar af te stemmen, ontwikkelde de wetgever het
stelsel van tijdskrediet en later ook de thematische verloven waarbij
werknemers tijdelijk hun arbeidsprestaties volledig of gedeeltelijk kunnen
schorsen, met de garantie om hun betrekking opnieuw op te nemen na de
periode van schorsing.

Aan de regelgeving met betrekking tot tijdskrediet werd ondertussen
regelmatig gesleuteld. Discrepanties tussen de toegangsvoorwaarden voor het
recht op tijdskrediet enerzijds en die voor het recht op
onderbrekingsuitkeringen anderzijds maakten het tot een complex kluwen
voor alle betrokkenen.

Opeenvolgende wetswijzigingen beoogden het tijdskrediet te beperken en de
thematische verloven uit te breiden. Vanuit deze invalshoek werden de
thematische verloven recentelijk verder aangepast door de invoering van de
mogelijkheid om 1/10eouderschapsverlof op te nemen en flexibelere
opnamemogelijkheden te voorzien voor ouderschapsverlof en het verlof voor
medische bijstand.

Tijdens dit webinar wordt een update gegeven van het complexe thema van
het tijdskrediet en de thematische verloven zodat u weer helemaal mee bent.

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

De vormen van tijdskrediet en thematisch verlof anno 2019
De nieuwe vorm van 1/10eouderschapsverlof
Flexibilisering opnamemogelijkheden ouderschapsverlof en voltijds verlof voor
medische bijstand
De actuele bedragen van de onderbrekingsuitkeringen
Uitbreiding van de notie ‘kind met een handicap’ en de aangepaste
leeftijdsgrens in het kader van het ouderschapsverlof
Enkele aandachtspunten (Quid overuren in het kader van tijdskrediet)
Mr. Karin Rasschaert overloopt tijdens het seminarie de reglementering inzake
het tijdskrediet en de thematische verloven in de privésector met specifieke
aandacht voor de recente wetswijzigingen. Karin Rasschaert is vennoot bij
Rasschaert Advocaten. Ze is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en hee


Op 16/09/2019 te Online Seminarie
Online Seminarie
Aanvang 12:00 - Duurtijd 2h - Prijs : EUR145,2 (incl. BTW)
Met medewerking van : Karin RASSCHAERT, Rasschaert Advocaten

Ingericht door : Lexalert bvba (LEXALERT)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Isabelle Naessens (webinar manager)
Tel : 093305977 - Fax :
E-mail : seminars@lexalert.be
- URL : https://www.lexalert.be/nl/seminar/tijdskrediet-en-thematische-verloven-een-stand-van-zaken