[ FISCAAL RECHT ]
19/51 Grondige snelcursus personenbelasting
De uitvoering van de Zesde Staatshervorming zorgde vanaf het inkomstenjaar 2014 voor een grondige wijziging van het stelsel van de personenbelasting. De alleenheerschappij van de federale overheid over deze belasting is sindsdien door- broken. De Gewesten hebben voortaan de bevoegdheid om eigen belastingverminderingen, maar ook eigen vermeerderingen in te voeren. Dit uit zich in drie verschillende aangiftes in de personenbelasting, één voor elk gewest (Vlaanderen, Brussel en Wallonië) Vooral op het vlak van de fiscaliteit van de eigen woning en de woonkredieten dienen zich nieuwe denkpatronen aan.
Een update van de principes die de onroerend goed fiscaliteit beheersen, dringt zich bijgevolg op. Ook op het vlak van de fiscaliteit van de opbrengsten van be- leggingen en andere roerende inkomsten zijn er belangrijke ontwikkelingen te ver- melden, vooral onder invloed van Europese regelgeving en rechtspraak.
Nieuwe inzichten zijn er ook permanent over de beroepsinkomsten, de be- lastbare voordelen van alle aard, naast de vrijgestelde sociale voordelen en kostenvergoedingen. Aansluitend volgt een geactualiseerd overzicht van de aftrekbare beroepskosten.
Tenslotte wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de personenbelasting wordt berekend. Van jaar tot jaar verdient de berekening van de belasting meer aandacht, omdat uitgaven die voorheen van het belastbaar inkomen werden afgetrokken meer en meer worden omgezet in een vermindering van de belasting. De recente Staatshervorming heeft ervoor gezorgd dat de lijst van de belastingverminderingen nog wat langer wordt.
Gespreid over een periode van 17 weken krijgt u een grondig en gestructureerd overzicht van de huidige wetgeving die de personenbelasting beheerst.


Op 21/10/2019 te Brussel
FHS
Stormstraat 2
1000 Brussel

Aanvang 09:00 - Duurtijd 7h - Prijs : seminarie afhankelijk
Met medewerking van : Maurice De Mey, Nathalie Nimmegeers, Luc Maes

Ingericht door : Fiscale Hogeschool (FHS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Amy Vanden Bossche
Tel : 02 210 13 40 - Fax : 02 217 64 12
E-mail : amy.vandenbossche@fhs.be
- URL : http://www.fhs.be