[ ANDERE ]
HET NIEUWE ERFRECHT : EEN 100 % PRAKTIJKGERICHTE BENADERING

Ondertussen is de hervorming van ons erfrecht, vervat in de wet van 31 juli
2017, reeds verschillende maanden in voege. Diverse seminaries werden
gegeven door vooraanstaande en prominente professoren en juristen.

Wij leerden in deze seminaries dat de wetgever gezocht heeft naar een nieuw
evenwicht tussen de kinderen en de langstlevende echtgeno(o)t(e)/partner.
Ook de relatie van het gezin ten opzichte van de ouders en ten opzichte van
de verder verwijderde familieleden, werd geactualiseerd en aangepast aan de
huidige tijdsgeest.

Om deze nieuwe evenwichten te realiseren werden er wijzigingen
doorgevoerd in de regels m.b.t. de erfrechtelijke reserve, m.b.t. de verdeling
en m.b.t. de inbreng van schenkingen, in de verduidelijking en vooral
versoepeling van het "klassieke" verbod op het aangaan van overeenkomsten
over nog niet opengevallen nalatenschappen (zie de nieuwe globale en
punctuele erfovereenkomst die nu mogelijk is). Tot slot werden
rechtsonzekerheden die nog bestonden in het oude recht of regels die
aanleiding gaven tot unfaire toestanden aangepast of geschrapt.

Veel practici blijven echter op hun honger zitten om te weten: Hoe moet ik al
die regeltjes nu in de praktijk aan mekaar knopen om tot een correcte
berekening te komen van de aandelen van de diverse (toekomstige)
erfgerechtigden?

In deze sessie zullen wij dan ook, aan de hand van concrete
cijfervoorbeelden, toelichten hoe deze nieuwe regels in de praktijk moeten
worden toegepast.

Ook zal er bijzondere aandacht besteed worden aan de nieuwe regelingen
betreffende het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot, meer
bepaald (de samenhang tussen) art. 858 ter en art. 914.

Er is uiteraard uitgebreide mogelijkheid tot vraagstelling en discussie.


Op 25/09/2019 te Lokeren
Biznis Hotel, Zelebaan 100, 9160 Lokeren
Aanvang 18:00 - Duurtijd 4h - Prijs : 195 EUR (excl. btw)
Met medewerking van : Rudi Mattheus

Ingericht door : ARTELEGIS vzw (ARTELEGIS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Jan Van Kerrebroeck
Tel : 0471/55.49.20 - Fax :
E-mail : info@artelegis.be
- URL : www.artelegis.be