[ FISCAAL RECHT ]
WINSTUITKERINGEN NA 1 MEI 2019

Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen wijzigt het wettelijk
kader voor winstuitkeringen drastisch, inzonderheid voor de bv. Zo zal een
dividenduitkering, en alle daarmee gelijkgestelde verrichtingen (zoals onder
meer tantièmes en terugbetaling van de inbreng aan een vennoot) onder het
nieuwe WVV aan een bijkomende verslaggeving onderworpen zijn. Hoe werkt
deze in concreto?

Deze wijziging kan op fiscaal vlak ook opportuniteiten bieden, die we voor u
uitdiepen. We onderzoeken de gevolgen onder meer wat betreft de VVPRbis,
de liquidatiereserve en de inkoop van eigen aandelen.

Vanaf 2020 kan ook gebruik gemaakt worden van dividenduitkeringen op
grond van de aangelegde liquidatiereserves. We lichten toe wat de
mogelijkheden zijn.

Ook de VVPR-bis regeling wordt aangepast vanaf 1 mei 2019. Wat zijn de
mogelijkheden ?

Tot slot lichten we alle aspecten toe met een aantal voorbeelden.

Volgende vragen/onderwerpen komen (onder meer) aan bod:
· Welke vennootschapsrechtelijke regels gelden voor winstuitkeringen in 2019
?
· Welke formaliteiten moeten onder het nieuwe recht gevolgd worden
vooraleer een dividend kan worden uitgekeerd in een bv? Quid inzake de nv
en de andere vennootschapsvormen ?
· Vanaf wanneer zijn de strengere regels toepasselijk op bestaande
vennootschappen ?
· Wordt het interim-dividend interessanter ?
· Is het zinvol nog dit jaar een (super)dividend uit te keren in een bv ?
· Hoe een onevenredige winsttoewijzing in concreto organiseren ?
· Hoe werkt de inkoop van eigen aandelen na de hervorming van het
vennootschapsrecht, en wat is het fiscale standpunt ?
· Biedt de mogelijkheid om assymetrisch winsten uit te keren een oplossing
voor de toepassing van de liquidatiereserve bij gemengd aandeelhouderschap
(rechtspersonen en natuurlijke personen) ?
· Hoe werkt de kapitaalvermindering in de bv onder het nieuwe WVV ?
· Quid wat betreft terugbetaling van het maatschappelijk kapitaal van
bestaande bvba’s ?
· Enz. Enz.


Op 11/09/2019 te Antwerpen
Hotel Van der Valk, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen
Aanvang 14:00 - Duurtijd 4h - Prijs : 195 EUR (excl. btw)
Met medewerking van : Guy Poppe

Ingericht door : ARTELEGIS vzw (ARTELEGIS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Jan Van Kerrebroeck
Tel : 0471/55.49.20 - Fax :
E-mail : info@artelegis.be
- URL : www.artelegis.be