[ FISCAAL RECHT ]
Actuele (fiscale) maatregelen ter activering van het spaargeld
Ondanks de extreem lage, recentelijk zelfs negatieve, rente blijft de Belg
uitermate trouw aan zijn (gereglementeerd) spaarboekje en nemen de
tegoeden op deze klassieke “spaar”(?)formule” jaar na jaar exponentieel toe
ook al is het een publiek geheim dat de “spaarder” op deze wijze niet eens de
inflatie bij kan houden en dus de facto achteruitboert en zijn koopkracht ziet
dalen.

Anderzijds dient vastgesteld te worden dat er een ‘funding gap’ is tussen de
traditionele “spaarders”, enerzijds, en de kapitaalbehoeftige, niet-
beursgenoteerde KMO’s, anderzijds. Reeds in het Zomerakkoord van 2017
werden door de toenmalige regering een aantal maatregelen genomen om,
onder meer met het oog op jobcreatie, de rechtstreekse investering door
particulieren in ondernemingen (fiscaal) aan te moedigen.

De spreker overloopt de diverse en opeenvolgende (federale en gewestelijke)
maatregelen welke in dat kader genomen werden en bekijkt het (gebrek aan)
succes daarvan en de eventuele alternatieven.

Komen aldus aan bod:

Beperking van de vrijstelling van intresten op gereglementeerde
spaardeposito’s of klassieke spaarrekeningen
Intresten van gereglementeerde spaardeposito’s
Historische evolutie:
vrijstelling per belastingplichtige
vrijstelling per spaarrekening
beperking van de vrijstelling
De wijzigingen vanaf het Zomerakkoord 2017
excessief gedeelte: tarief roerende voorheffing en personenbelasting
meerdere mede-houders / gehuwden / wettelijk samenwonenden
pro-ratering
Algemene belastingvrijstelling voor dividenden
Overzicht van de diverse gangbare tarieven (personenbelasting & roerende
voorheffing) inzake belastbaarheid van dividenden, liquidatieboni en
inkoopboni
Vrijstellingen (oude en huidige)+ pro-ratering
Gewijzigde regelingen vanaf 2018 (Aj. 2019) en 2019 (Aj. 2020)
‘Fiscale’ alternatieven (federaal en gewestelijk):
tax shelter voor startende onderneming: belastingvermindering voor het
verwerven (rechtstreeks of onrechtstreeks via crowdfundingplatform,
startersfonds,


Op 05/09/2019 te Online Seminarie
Online Seminarie
Aanvang 12:00 - Duurtijd 2h - Prijs : EUR145,2 (incl. BTW)
Met medewerking van : Pieter DEBBAUT, Ergo


Ingericht door : Lexalert bvba (LEXALERT)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Isabelle Naessens (webinar manager)
Tel : 093305977 - Fax :
E-mail : seminars@lexalert.be
- URL : https://www.lexalert.be/nl/seminar/actuele-fiscale-maatregelen-ter-activering-van-het-spaargeld