[ ANDERE ]
Ongeschreven rechtsgrenzen
De wet kan niet elk geval regelen, noch is de wet op elk geval toegespitst. Algemene rechtsbeginselen vullen leemten in de wetgeving aan en verduidelijken of corrigeren de toepassing ervan.

Hoewel deze rechtsregels dermate evident zijn dat ze, op enkele wettelijke toepassingsgevallen na, zelfs ongeschreven zijn, bestaat er veel onduidelijkheid over hun draagwijdte.

Tijdens dit seminarie zal worden ingegaan op de draagwijdte van het verbod van rechtsregelontduiking, het adagium fraus omnia corrumpit en het verbod van rechtsmisbruik.

Deze drie beginselen worden vaak ingeroepen en toegepast als ultieme remedie om een rechtsregel of een subjectief recht dat uit de rechtsregel voortvloeit te wijzigen.

De mogelijkheden en de begrenzingen van de drie beginselen worden hoofdzakelijk geïllustreerd aan de hand van de rechtspraak, in het bijzonder de rechtspraak van het Hof van Cassatie. Daarbij wordt gefocust op het Belgische verbintenissenrecht in de ruime zin, zij het dat de bevindingen over ontduiking, bedrog en misbruik nuttig zijn voor elke rechtstak.


Op 24/10/2019 te Kontich
De Jachthoorn
Doornstraat 11
2550 Kontich

Aanvang 13:30 - Duurtijd 3,5h - Prijs : EUR (excl. 21% btw) of EUR (excl. 21% btw) met boek. Betaling via KMO-portefeuille mogelijk.
Met medewerking van : De heer Matthias Meirlaen
Asssitent, UGent - Centrum voor Verbintenissenrecht

Ingericht door : M&D Seminars (M&D)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Inge Buyle
Tel : 09-224.31.46 - Fax : 09-225.32.17
E-mail : accreditatie.MD@wolterskluwer.com
- URL : http://www.mdseminars.be