[ VENN. RECHT ]
VZW MASTERCLASS (Deel 1)
In een reeks van 5 sessies gaan we telkens diepgaand in op een aantal
deelaspecten van de nieuwe vzw wetgeving sensu lato. Een basiskennis wordt
verondersteld en is vereist. De 5 sessies staan op zichzelf, zijn niet
overlappend en voor elk van deze sessies kan afzonderlijk worden
ingeschreven. Specifieke vragen kunnen door de deelnemers vooraf aan de
docent worden overgemaakt via e-mail gericht aan info@artelegis.be.

De eerste avond behandelen we twee topics :

1. DE VZW EN HAAR BESTUURSORGANEN NA 1 MEI 2019
In deze sessie behandelen we, uitgaande van het nieuwe WVV, zowel de
werking van de raad van bestuur, als de ledenvergadering en de samenhang
tussen beide organen (benoeming – ontslag – rotatieregeling – bevoegdheden
– publicatie - vergoeding ). Tevens komen de gewijzigde regels inzake de
aansprakelijkheid van de bestuurders aan bod, zowel op grond van het
gemeen recht, als hoofdens specifieke regelingen voor fiscale of sociale
schulden.

We analyseren eveneens het fiscaal en sociaal statuut van een bestuurder van
een vzw. Hierbij komen onder meer de zitpenningen, de kostenvergoeding
van werkelijk gemaakte kosten, de voordelen van alle aard, de (forfaitaire)
kostenvergoeding, aanvullende pensioenen en de mandaatsvergoedingen aan
bod. Uiteraard komt ook het opmerkelijke cassatiearrest van 11 maart 2016
aan bod, arrest dat een bestuurder van een vzw gelijk stelt met een
bestuurder van een handelsvennootschap voor wat de inkomstenbelastingen
betreft.

2. DE BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID ANNO 2019
Sedert de invoering van het nieuwe WVV, zijn de regels inzake
bestuursaansprakelijkheid voor bestuurders van verenigingen, volledig
gelijklopend met die welke gelden inzake vennootschappen. Een van de grote
nieuwigheden is de beperking in functie van de omzet en het balanstotaal. Wij
bespreken alle regels inzake bestuurdersaansprakelijkheid, zowel de
civielrechtelijke als de strafrechtelijke, alsmede de specifieke (bv. fiscale)
aansprakelijkheden


Op 23/09/2019 te Lokeren
Biznis Hotel
Zelebaan 100
9160 Lokeren

Aanvang 18:00 - Duurtijd 4h - Prijs : 195 EUR (excl. btw)
Met medewerking van : Guy Poppe

Ingericht door : ARTELEGIS vzw (ARTELEGIS)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Jan Van Kerrebroeck
Tel : 0471/55.49.20 - Fax :
E-mail : info@artelegis.be
- URL : www.artelegis.be