[ BOEKHOUD RECHT ]
Boekhoudwetgeving
Dit seminarie maakt deel uit van een reeks van 9 avonden. De volledige reeks telt
34u. De reeks start op 17/09/2018.

Na het doorlopen van de cursus op theoretisch- en praktisch vlak dien je in staat
te zijn de juiste juridische interpretatie aan feiten en handelingen te geven en deze
correct te kwalificeren in de boekhouding/jaarrekening. Je zou nadien in staat
moeten zijn om een jaarrekening correct te kunnen interpreteren en te
analyseren. De opgedane kennis stelt je in staat met in acht name van de
opgelegde regels, de boekhoudkundige en financiële impact en gevolgen te
begrijpen ingeval van overtreding van de regelgeving.
De theoretische uiteenzetting zal steeds duidelijk worden toegelicht aan de hand
van praktische uitwerkingen.

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen en toegelicht worden met
voorbeelden uit de praktijk :

- Herhaling van de basiskennis boekhoud- en ondernemingsrecht;
- Algemene regels inzake boekhouding;
- Boekhoudkundige verplichtingen;
- Boekhouding als beheersinstrument en informatiemiddel naar stakeholders;
- Analyse van de rubrieken van het actief en passief van de balans;
Analyse van de rubrieken van de resultatenrekening;
- Analyse van de toelichtingen bij de jaarrekening met inbegrip van de sociale
balans en het jaarverslag;
- Opstellen aangepaste waarderingsregels en mogelijke opties;
- Grondige bespreking van de voornaamste toepasselijke adviezen van de
Commissie van Boekhoudkundige normen
- Algemene begrippen van het commissarisverslag;
- Rol van de accountant in het kader van de WCO wetgeving;
- Bronnen boekhoudrecht en commissie boekhoudkundige normen;
- Doorheen de behandelde onderwerpen worden de voornaamste adviezen van
de commissie boekhoudkundige normen besproken.
Voorafgaandelijk inschrijven is verplicht en is enkel mogelijk voor de volledige
reeks via de website van de Karel de Grote-Hogeschool
www.kdg.be/opleidingen/tax-accountancy-management.


Op 22/10/2019 te Karel De Grote-Hogeschool, Campus Groenplaats
Nationalestraat 5, 2000 Antwerpen
Aanvang 18:00 - Duurtijd 4h - Prijs : zie website
Met medewerking van : Marleen Mannekens

Ingericht door : Karel de Grote-Hogeschool (KDG)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Vandenbulcke Nausikaä
Tel : 03 613 16 55 - Fax :
E-mail : nausikaa.vandenbulcke@kdg.be
- URL : www.kdg.be/opleidingen/tax-accountancy-management