[ ANDERE ]
Bouw-en milieumisdrijven: recente wetgeving en rechtspraak
Bouw- en milieumisdrijven worden meer en meer bestuurlijk gesanctioneerd.
Bijna 10 jaar na de inwerkingtreding van het Milieuhandhavingsdecreet is nu ook
de bestuurlijke handhaving van stedenbouwkundige misdrijven mogelijk.
Administratieve overheden kunnen bestuurlijke maatregelen en bestuurlijke
geldboeten opleggen.
Daarnaast blijft in bepaalde gevallen ook de strafrechter bevoegd om straffen uit
te spreken voor schendingen van de stedenbouw- en milieuwetgeving, eventueel
in combinatie met herstel- en veiligheidsmaatregelen.

Tijdens dit seminarie krijgt u een volledig overzicht van de wetgeving, zoals ze
van toepassing is sinds de invoering van de omgevingsvergunning, aangevuld met
actuele en relevante rechtspraak (Hof van Cassatie, Raad van State,
Handhavingscollege, …).


Op 24/10/2019 te Mechelen
Hotel Park Montreal
Duivenstraat 56
2800 Mechelen

Aanvang 13:30 - Duurtijd 3,5h - Prijs : 195 euro excl BTW
Met medewerking van : meester Bart De Becker

Ingericht door : Utopix (UTOPIX)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Melanie Van Acker
Tel : 056/960361 - Fax : 056/960362
E-mail : melanie@utopix.be
- URL : http://www.utopix.be