[ FISCAAL RECHT ]
Bezwaar en ontheffingsprocedure - BRUSSEL (19/134 B)
De lessencyclus over Fiscale procedure richt zich tot de medewerkers in kantoren van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten, die kennis wensen te nemen van de basisprincipes van de fiscale procedure.
Hoewel de klemtoon op de basisbeginselen ligt, wil deze cursus toch ruim informeren over de procedure en een grondige studie zijn. De lessenreeks is ook uitermate geschikt voor wie de basics van de fiscale procedure reeds onder de knie heeft, maar via een systematische uiteenzetting een opfrissing en update wenst van de geldende regels.
De lessencyclus start met de studie van de procedure inzake inkomstenbelastingen. Daarna wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de procedure inzake btw, de procedure inzake registratie- en successierechten en het fiscaal strafrecht. De lessencyclus wordt afgesloten met een uiteenzetting over procedures die erop gericht zijn het aantal fiscale geschillen terug te dringen: de Dienst Voorafgaande Beslissingen en de Fiscale bemiddelingsdienst.
Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks (1000 euro) of op één of meerdere afzonderlijke topics.
Wie vaststelt dat de belasting niet overeenkomstig de wettelijke regels is gevestigd, niet akkoord gaat met de gevorderde belasting of vaststelt dat vergissingen zijn begaan, kan tegen de ingekohierde belasting bezwaar indienen. In deze sessie wordt ingegaan op de vraag wie dat bezwaar kan indienen, wat de inhoud daarvan moet zijn, binnen welke termijn het bezwaar moet ingediend zijn en op welk adres. Daarna wordt uitgelegd welke weg het bezwaar vervolgens aflegt vooraleer een administratieve beslissing wordt genomen. Stilgestaan wordt ook bij de vraag wat de waarde is van deze beslissing?
Om sommige fouten of vergissingen recht te zetten, geeft de wetgeving meer tijd via de procedure van de ambtshalve ontheffing; de vergissingen kunnen door de administratie zelf worden rechtgezet of door de belastingplichtige gesignaleerd worden.
Als over het bezwaar of de vraag van de belastingplichtige ...


Op 16/10/2019 te Brussel
Odisee, Hermes-gebouw
Stormstraat 2
1000 Brussel

Aanvang 13:30 - Duurtijd 3,5h - Prijs : 120 euro
Met medewerking van : Méhdi Zagheden

Ingericht door : FHS- SEMINARIES (EHSAL)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Herman De Cnijf
Tel : 02 210 13 34 - Fax : 02 210 13 33
E-mail : seminaries@fhs.be
- URL : http://www.fhs-seminaries.be