[ FISCAAL RECHT ]
Invordering van de inkomstenbelastingen - BRUSSEL (19/135 B)
De lessencyclus over Fiscale procedure richt zich tot de medewerkers in kantoren van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten, die kennis wensen te nemen van de basisprincipes van de fiscale procedure.
Hoewel de klemtoon op de basisbeginselen ligt, wil deze cursus toch ruim informeren over de procedure en een grondige studie zijn. De lessenreeks is ook uitermate geschikt voor wie de basics van de fiscale procedure reeds onder de knie heeft, maar via een systematische uiteenzetting een opfrissing en update wenst van de geldende regels.
De lessencyclus start met de studie van de procedure inzake inkomstenbelastingen. Daarna wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de procedure inzake btw, de procedure inzake registratie- en successierechten en het fiscaal strafrecht. De lessencyclus wordt afgesloten met een uiteenzetting over procedures die erop gericht zijn het aantal fiscale geschillen terug te dringen: de Dienst Voorafgaande Beslissingen en de Fiscale bemiddelingsdienst.
Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks (1000 euro) of op één of meerdere afzonderlijke topics.
Eens de verschuldigde belasting definitief vaststaat, moet ze betaald worden. Over hoeveel tijd beschikt de belastingplichtige daarvoor? En wie is verantwoordelijk voor de betaling als het gaat om een belasting verschuldigd door een gehuwd koppel? Of door een vennootschap? Of een VZW?
Kan een belastingplichtige uitstel van betaling vragen? Wat zijn de gevolgen van het niet tijdig betalen van de belasting? Hoe worden nalatigheidsinteresten berekend?
Welke rechten kent de wet de administratie toe om de betaling van de belasting te verzekeren? Welke bewarende maatregelen kan zij nemen en wanneer? En wanneer kan zij beslissen tot gedwongen uitvoering van de betaling en beslag leggen op de goederen van de belastingplichtige.
In deze sessie past ook een uiteenzetting over de verjaring van de belastingschuld en de mogelijkheid om de verjaring te schorsen en te stuiten.


Op 23/10/2019 te Brussel
Odisee, Hermes-gebouw
Stormstraat 2
1000 Brussel

Aanvang 13:30 - Duurtijd 3,5h - Prijs : 120 euro
Met medewerking van : Mark Delanote

Ingericht door : FHS- SEMINARIES (EHSAL)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Herman De Cnijf
Tel : 02 210 13 34 - Fax : 02 210 13 33
E-mail : seminaries@fhs.be
- URL : http://www.fhs-seminaries.be