[ FISCAAL RECHT ]
Aftrekbare beroepskosten: een stand van zaken
WIJZIGING WEGENS CORONAMAATREGELEN

Seminarie van 29/04/2020 werd verplaatst naar:
woensdag 10/02/2021

Artikel 49 WIB bepaalt de voorwaarden waaraan een kost moet voldoen om te kwalificeren als een ‘fiscaal aftrekbare beroepskost’.
De toepassing van deze - op het eerste zicht duidelijke - voorwaarden geeft in de praktijk evenwel aanleiding tot talrijke geschillen met de fiscus. De reden hiervoor is dat de fiscus artikel 49 WIB steeds vaker hanteert als een ‘antimisbruikbepaling’, om vermeende fiscale optimalisaties en misbruiken tegen te gaan.

De fiscus heeft met name de neiging om kosten te verwerpen die verband houden met: (i) externe financiering van uitkeringen aan aandeelhouders, (ii) privaat onroerend goed in de vennootschap, (iii) aanzienlijke management- en bestuurdersvergoedingen, e.a.

De recente rechtspraak is sterk afhankelijk van feitelijkheden. Toch is het mogelijk om uit deze rechtspraak lessen te trekken voor de praktijk.
Tijdens dit seminarie worden o.a. volgende onderwerpen besproken:

1. Het concept van de fiscaal aftrekbare beroepskost;
2. Interestkosten in het kader van financieringstransacties;
3. Kosten van onroerend goed in de vennootschap;
4. Vergoedingen van bestuurders, met inbegrip van de bezoldigingstheorie;
5. Vergoedingen van managers en managementvennootschappen.

Per onderwerp worden de fiscale risico’s van de besproken structuur of werkwijze toegelicht en gekaderd in het licht van recente rechtspraak. Vervolgens worden concrete maatregelen aangereikt die een belastingplichtige preventief kan nemen om de aftrekbaarheid van zijn kosten te handhaven.


Op 10/02/2021 te Heverlee
UC Leuven-Limburg
Campus Proximus
Geldenaaksebaan 335
3001 HEVERLEE

Aanvang 18:30 - Duurtijd 3h - Prijs : 90,00
Met medewerking van : Tim Vandeweyer

Ingericht door : UC Leuven-Limburg (vroeger KHLeuven) (KHL-ECHO)
Gelieve U voor aanvullende inlichtingen te wenden tot Reinilde Van Wontherghem
Tel : 016 375 880 - Fax :
E-mail : navormingen@ucll.be
- URL : http://www.fiscaleclub.be